The Shichon – a Shih Tzu Bichon Mix. The Shichon is a Bichon Frise Shih Tzu mix, also sometimes called […]